Foamrox blir del av Grønn Plattforms million-satsing til miljøvennlig veibygging

Nye Veier, sammen med 16 partnere, blant dem Foamrox, har fått støtte fra Grønn plattform for å utvikle mer klima- og miljøvennlige veier i Norge. Målet er å teste innovative løsninger og få dem ut i markedet. Prosjektet vil vare i tre år, og har et totalbudsjett på 123 millioner.
Veibygging skal bli mer miljøvennlig takket være Nye Veier og Grønn Plattform.

68,5 millioner kroner fra Grønn Plattform

– Nye Veier har ambisjoner både når det gjelder reduserte klimagassutslipp og redusert påvirkning på natur og miljø. Da må vi samarbeide med de beste – om de beste løsningene. Midlene fra Grønn plattform hjelper oss å gjøre raskere og flere investeringer i bærekraftige løsninger, sier Arild Nygård, leder strategi og bærekraft i Nye Veier.

De siste 20 årene har en rekke nye, spennende teknologier blitt testet ut i piloter på norske veger. Det har imidlertid vært vanskelig å få kommersialisert disse.

Vegen fra pilot til marked er tidkrevende og omfattende. Risikoen ved å ta i bruk nylig pilotert teknologi er for høy. Deler av dagens system for tildelinger motarbeider det grønne skiftet.

–Prosjektet kommer til å endre måten vi bygger vei på i Norge. Midlene fra Grønn Plattform er helt avgjørende for å nå klimamålene, sier Helen Roth, dagligleder i VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur.

Innovative løsninger for vegbygging

Pilotprosjektene vil gi ny kunnskap om hva som fremmer – og hemmer – innovasjon i norsk veibygging. Pilotfasen blir starten på en reise for ny bærekraftigteknologi inn i markedet. Et viktig mål er å utforme treffsikre og effektive kontraktsgrunnlag.

–I Nye Veier har vi god erfaring med at kontraktskrav fører til innovative løsninger som reduserer prosjektenes klima- og miljøfot­avtrykk. Vi er opptatt av konkurranser hvor entreprenørene blir premiert for å ta nye og bedre løsninger i bruk, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

I løpet av den treårige prosjektperioden skal minst ti nye innovative løsninger for vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs vegen kvalifiseres og piloteres. Løsningene er basert på råstoff fra tre ulike ressurser

  • Masser og materialer fra anleggsplassen
  • Biprodukt fra gruve- og prosessindustri
  • Resirkulert glass

Med utgangspunkt i pilotene skal det utarbeides en metodikk og et innovasjonssystem som blir «Europavegen» for ny norsk teknologi. Den vil løfte nye innovasjoner i bransjen fra idé via pilotering og ut i markedet.
Industrien står klar til å levere konsepter som vil utløse omstilling av den norske anleggs­bransjen og bidra til utvikling av sirkulære løsninger som kan eksporteres internasjonalt.

Grønn Plattform finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap. Satsingen har til hensikt å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø – og skaper økonomiske verdier. I denne runden ble det delt ut til sammen 623millioner kroner til 11 prosjektdeltakere. Deltagerne bidrar også med betydelige egenandeler, slik at prosjektene får totalbudsjett på over enmilliard kroner.